Requiem

Introitus
Schenk hen voor altijd rust, Heer,
en laat het eeuwige licht op hen schijnen.
Een lofzang, Heer, ontvangt u in Zion en een gelofte zal u vervuld worden in Jeruzalem.
Verhoor mijn gebed.
Alle stervelingen zullen voor u verschijnen.
Latijn

Kyrie
Heer, ontferm u over ons.
Christus, ontferm u over ons.
Heer, ontferm u over ons.
Latijn

Offertorium
Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid,
bevrijd de zielen van alle gelovige overledenen
van de straffen van de hel en van de diepe afgrond.
Bevrijd hen uit de muil van de leeuw,
opdat de onderwereld hen niet verslinde
en zij niet in de duisternis vallen.
Maar moge de banierdrager, de heilige Michael,
hen vertegenwoordigen bij het heilige licht,
zoals Gij voorheen aan Abraham heeft beloofd
en aan zijn nageslacht.

Offeranden en gebeden van lof
brengen wij U, Heer.
Neem ze aan voor de zielen van hen
die wij vandaag gedenken.
Laat hen Heer, van de dood overgaan naar het leven,
zoals Gij voorheen aan Abraham heeft beloofd
en aan zijn nageslacht.
Latijn

Sanctus

Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
Latijn

Agnus Dei
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
schenk hen rust.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
schenk hen rust.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
schenk hen voor altijd rust.
Latijn

Communio
Laat het eeuwige licht op hen schijnen, Heer,
voor eeuwig bij uw heiligen, voor uw waardigheid genadig.
Schenk hen voor altijd rust, Heer,
en laat het eeuwige licht op hen schijnen.
Latijn

Recitativo
Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is
hij gestorven: en allen die leven en geloven in Mij zullen in eeuwigheid
niet sterven
Latijn

Antiphona
Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs; dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem.
Moge het koor van de engelen u ontvangen en moge u met Lazarus, eens een arme, de eeuwige rust ontvangen.
Latijn